Viktig informasjon fra Dommer- & Utdanningsutvalget

Det er nå publisert viktig informasjon om krav til politiattest, trenerattest, og dommerattest, samt oppdatert dommerstruktur. Dette er relevant for alle foreningens lokallag, dommere, og instruktører.

Her finner dere skrivet til instruktørene.

Her finner dere skrivet til lokallagene

På idrettstinget i 2021 ble det bestemt at det digitale kurset «trenerattesten» blir obligatorisk for alle med trenerverv. Alle organisasjonsledd som har aktiviteter for mindreårige eller utviklingshemmede er i tillegg omfattet av ordningen med krav om politiattest etter politiregisterforskriften §34-1. Vi oppfordrer klubbene til å sette seg inn i gjeldende regelverk. NIHF anmoder foreningens instruktører til å ta kontakt med sin klubb for å få tilsendt bekreftelse på formål, slik at de selv kan søke politiattest. Mal for bekreftelse på formål finnes på NIF sin nettside. Her finnes også trenerattesten, som deles inn i 3 nivåer; Trener for barneidretten, trener for ungdomsidretten, og trener for voksenidretten. Disse er gratis, og instruktører bør gjennomgå alle tre moduler.

Alle instruktører som leverer politiattest samt trenerattest vil inkluderes på egen liste over NIHF instruktører, og tilbys rabatter på seminarer. Klubbene oppfordres sterkt til å benytte seg av instruktører på denne listen.

Dommere faller utenfor kravet om politiattest. Det er dog lansert en dommerattest som landets dommere anmodes til å ta; Den finnes her.

Dommerstrukturen for 2024 er klar, og er lastet opp på nettsiden. Den finnes her. Det er gjort noen endringer, se utsnitt i kursiv;

Dommernes og arrangørens plikter
Dommerne må bestilles i god tid før arrangementet. Stevnearrangør plikter i god tid å informere best mulig om stevnet. Bruk mail. Dersom antall stevnedager ønskes endret, må dette først avklares med dommerne. Ved avlysning må dommerne avbestilles minimum 10 dager i forkant av stevnestart. Ved for sen avbestilling har dommer rett på dommerhonorar. 

Dommere, som har bekreftet en forespørsel om dømming, skal møte på stevneplassen i god tid før stevnestart. Sørg for at dommerne har best mulig arbeidsforhold på stevneplassen. 

Sørg også for at utstyr til beslagskontroll er på plass; engangshansker, tommestokk, skyvelære og vekt. Beslagskontroll ønskes gjennomført på alle stevner, uttakninger inkludert. 

Skrivere og dommerkommentarer 

Dommere skal alltid tilbys skrivere slik at de kan vie ekvipasjene sin fulle oppmerksomhet. Dommerne oppfordres sterkt til å akseptere tilbudet. 

Dommerkommentarer på papir tilbyr verdifull tilbakemelding, og bør benyttes som et supplement til det digitale karaktersystemet på alle lokale stevner. Der omstendigheter gjør dette vanskelig å gjennomføre bør kommentarer i barn- og juniorklasser prioriteres

Vi minner også om at dommerhonoraret beskrevet i dommerstrukturen kun er veiledende, og at dommerne står fritt til å sette egne satser.

Vi ser frem til et nytt innholdsrikt år,

Utvalget for Dommer & UtdanningMalcare WordPress Security