Ny forskning på bæreevnen til islandshest

Hestevelferd for utegangshester som bidrar til biologisk mangfold, og islandshestens vektbærende evne, er to av tre prosjekter Sveriges Landbruksuniversitet (SLU) har i fokus etter å ha mottatt støtte fra stiftelse til forskning på dyrevelferd.

Det er Marie-Clair Cronsteds stiftelse som støtter SLU med 607 400 svenske kroner til tre prosjekter, hvor mer skånsom ringmerking av fugler inngår som tredje prosjekt.

Vektbærende evne hos islandshest
Islandshesten er den tredje vanligste hesterasen i Sverige. I hesteturismen er turridning et populært innslag, på islandshest især, noe som har ført til en heit debatt om hvor tunge ryttere islandshester tåler ettersom de størrelsesmessig er relativt små. Til tross for det betente spørsmålet er temaet fortsatt temmelig lite utforsket. Den eneste studien til nå viser stor variasjon på bæreevne hos ulike individer. Nå vil man derfor i et doktorgradsprosjekt utvikle en test for hvordan man kan beskriver en individuell hests bærekapasitet, en test som kan anvendes som standard verden over. I prosjektet, som er et samarbeid mellom SLU og Hólar University College på Island, vil man også undersøke spørsmålet om hestens bæreevne kan forbedres ved hjelp av trening.

Liten hest som naturverner
I takt med at kulturlandskapet blir mer homogent og mange beitemarker gror igjen, har det biologiske mangfoldet minsket kraftig. I et tverrvitenskapelig prosjekt i 2014-2015 undersøkte forskere i Sverige om Gotlandsrussen, i dag en truet husdyrrase, kan ha en oppgave som landskapsverner. Hypotesen var at et omfattende, men kontrollert hold av godlandsruss på ugjødslede naturbeite- og skogsmark kan være en måte å øke det biologiske mangfoldet i svensk jord- og skogbrukslandskap og samtidig bibeholde dyrevelferden. Resultatet fra prosjektet viser at gotlandsruss som gikk ute hele året hjelper til å bevare og restaurere artsrike skogsbeitemark og hager. I prosjektet samlet man også data ut ifra en velferdsprotokoll for hester, Welfare Quality, som nå skal sammenfattes med støtte fra donasjonen. Dette kommer til å gi kunnskap om hvordan omfattende hold av hest påvirker deres opplevde velferd.

Kilde: Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU

 

 Malcare WordPress Security