Endring i BLUP-verdier

 

Et av verktøyene som er tilgjengelig for oppdrettere av islandshester er BLUP-verdiene (estimering av avlsverdi). Dette er et verktøy som samler all tilgjengelig informasjon fra avlsvurderinger av alle individer i populasjonen, estimerer deres avlsverdi og rangerer dem basert på deres forventede bidrag til utviklingen av rasen.

Av Stein Larsen – post@hestesportmedier.no

Skalaen er satt med 100 som gjennomsnittsverdi og ett standardavvik (std) er 10 enheter. Bestanden av hester er fordelt på 6 std, med bare noen få hester utenfor området 70-130. Anbefalingen er å ikke bruke individer til avl som er under 100 i BLUP, da deres bidrag sannsynligvis vil være i negativ retning, sammenlignet med de offisielle avlsmålene for rasen. I denne sammenheng er det viktig å ta hensyn til nøyaktigheten, som er forskjellig fra hest til hest. Jo mer informasjon som er tilgjengelig om foreldre og slektninger, desto høyere er nøyaktigheten av estimeringen. Nøyaktighet under 60 % bør tolkes som relativt usikker estimering.

BLUP-beregningene for islandshester gjøres for hele populasjonen (alle registrerte hester i alle land) som er unikt i rideverdenen. Det er Bondeforeningen på Island som har ansvaret for beregningene og utviklingen av systemet. Det er i dag Dr. Elsa Albertsdóttir, avlsleder på Island, som er ansvarlig for beregningene og utviklingen, med stor støtte fra Dr. Þorvaldur Árnason som har vært drivkraften bak utviklingen av metoden for islandshester fra starten ( så vel som for mange andre hesteraser). Tanken med BLUP er å rangere individene og med en internasjonal BLUP blir det også mulig å sammenligne individer mellom land. Dette var mulig for første gang i 2004, etter flere år med forberedelser der de viktigste stegene selvsagt var at alle land registrerte hester i samme database (WorldFengur) og hester ble vurdert med samme vurderingssystem (FEIF).

Korreksjoner

BLUP-metoden for estimering av avlsverdier er en utrolig robust metode. BLUP-verdiene reflekterer individets genetiske kapasitet sammenlignet med alle andre individer i populasjonen, som inkluderer at den tar hensyn til alle kjente systematiske miljøfaktorer og korrigerer for dem. Formålet med disse rettelsene er å gjøre vurderingene sammenlignbare mellom individer. Eksempler på systematiske miljøfaktorer hos islandshester er alder og kjønn; hingster er systematisk tidligere i utviklingen sammenlignet med hopper, og hestens prestasjoner forbedres systematisk med økt alder. Ettersom vurderingssystemet utvikler seg og kvaliteten på hestene forbedres år for år, på grunn av genetisk forbedring, er også vurderingsåret en systematisk miljøfaktor. Den fjerde systematiske miljøfaktoren som er korrigert for i beregningene er vurderingslandet. Da FEIF-vurderingssystemet ble integrert tidlig i 2000 var det forskjeller i fasilitetene og banene, i prosedyrene på utstillingene og rotasjonen av dommere mellom land var utilstrekkelig. Dette førte til en systematisk forskjell i resultatene mellom landene, som måtte korrigeres i beregningen av BLUP-verdiene.

Vurderingsland

Av ulike årsaker er det ikke lenger aktuelt å behandle vurderingslandet som en systematisk miljøeffekt, derfor vil det publiseres en oppdatert BLUP i WorldFengur hvor alle vurderinger behandles likt, uansett land. Korrigeringen for vurderingsår, kjønn og alder forblir den samme.

Når BLUP er korrigert for vurderingsland, er det gjort på grunnlag av gjennomsnittene i hvert land, sammenliknet med gjennomsnittet i andre land. Den forenklede forklaringen er at korrigeringen har vært basert på hvor langt scorene for den enkelte har vært fra gjennomsnittsscorene i landet, det året. Jo relativt lavere gjennomsnittsscorene var i hvert land, desto lavere måtte scorene være for at et individ skulle være over gjennomsnittet. I den oppdaterte BLUP, som vil bli publisert i WorldFengur i disse dager, er rangeringen av hester innen hvert land mer eller mindre den samme som før, men det vil være noen endringer i rangeringen av hester internasjonalt. Hester som stiger i den internasjonale rankingen vil generelt sett få en høyere BLUP-total enn tidligere, og hester som faller ned i den internasjonale rankingen vil generelt få en lavere BLUP-total enn tidligere. Effektene er mest sannsynlig å se hos hingster som har avkom som stort sett er vurdert i samme land, hvor noen hingster tidligere har vært overvurdert i en internasjonal sammenligning, og andre har vært undervurdert. Hovedpoenget er at den internasjonale sammenligningen av hester nå blir mer nøyaktig, mens det er mer eller mindre forskjell på sammenligningen av hester som vises innenfor samme land.Malcare WordPress Security