Prosedyrer ved opptak av røntgenbilder til bedømmelse av SPATT

GENERELT

1. Alle hingster 5 år eller eldre som fremstilles for bedømmelse / stadfesting av dom, skal gjennomgå en røntgenundersøkelse av hasens glideledd utført etter vedlagt prosedyre før de kan settes inn i aktiv avlstjeneste i Norge. Denne undersøkelsen foretas før hingsten fremstilles for dom eller veterinærkontroll i samband med en FEIF utstilling. Det er kun krav om undersøkelse en gang etter fylte fem år.

2. Eiere av eldre premierte hingster kan velge å la hingsten gjennomgå spattrøntgen. Resultatene vil bli registrert på samme måte som for hingster nevnt i punkt 1.

3. Hingster med FEIF avlsbedømmelse fra utlandet som kvalifiserer for norsk premiegrad og som importeres til Norge i en alder av 8 år eller eldre er unntatt fra kravet såfremt de ikke framstilles for ny bedømmelse i Norge. For yngre hingster viser en til punkt 1.

4. Hopper som gjennomgår spattrøntgen må følge samme prosedyre for å få resultatet registrert.

5. Kontrollinstans er oppnevnt av NIHF

6. Resultatene fra spattrøntgen vil bli lagt inn i Worldfengur som en informasjon vedrørende hesten. Kopi av avlesningsresultatene sendes praktiserende veterinær, NIHFs stambokkontor.

 

HESTENS ID

7. Ved fremstilling av hest for spattrøntgen skal hesten være microchipmerket og original stamtavle eller hestepass skal medbringes. Veterinær skal foreta nødvendig identitetskontroll av hesten, og chipnummeret kontrolleres opp mot hestens stamtavle eller hestepass.

8. Chipmerkes den, skal nummeret føres i stamtavle eller hestepass. Nummeret med hestens navn og registreringsnummer formidles til Stambokkontoret, Norsk Islandshestforening ved

9. Nils-Ole Gilde; stambok@NIHF.no

 

MERKING AV RØNTGENBILDER

10. Alle røntgenbilder skal være merket med hestens microchipnummer og dato for undersøkelsen. Merkingen må gjøres før fremkalling/scanning av røntgenbildet, dvs. dette skal påføres med blytape og være en del av røntgenbildet. Det er ikke nok at hestens navn er påført eller at disse data ligger i visningsruten for digitale bilder. Merkingen må ikke stå for langt fra benet (jfr pkt. 16).

11. Bildet skal også merkes med hvilket ben som er avbildet. Navnet på projeksjonen er ikke nødvendig.

 

SENDING AV BILDER

12. «Skjema for innsending av røntgenbilder i regi av Norsk Islandshestforening ved bedømmelse av spatt» sendes i utfylt og underskrevet stand sammen med bildene. Bildene kan sendees elektronisk e Ved elektronisk formidling må en scannet versjon (PDF) vedlegges. Bildene skal sendes av veterinæren eller klinikken (ikke av dyreeier eller andre) til avlesning i kontrollinstans: Magnus Rørvik.

E-POST: Bildene skal være i DICOM-format. Det letteste er at bildene sendes som vedlegg på E-post. DICOM-bilder er svært tunge, så ikke send mer enn fire bilder per e-post. Bilder på formater som JPG, TIFF blir ikke bedømt.

13. Ved analoge bilder (vanlige røntgenbilder) skal bildene klippes ned til A4-format eller mindre for lettere postgang. Kontrollinstans kan ikke ta imot større format enn A4 i sin postkasse.

14. Bildene bør være inne til avlesning minst 14 dager før utstilling / kåring, og helst før dette, men unntak kan gjøres i spesielle tilfelle ved å ta kontakt: magnus.rorvik@wemail.no.

 

FAKTURERING for AVLESNING – forhåndsbetaling

15. Det forutsettes at Klinikken/Veterinæren innhenter betaling for avlesning av røntgenbildene fra eier og står inne for å overføre dette til avleser ved betaling av faktura fra denne. For tiden er beløpet 350 kr + MOMS = 438 kr.

 

ANKE AV KJENNELSEN

16. Resultatet fra spattrøntgen kan ankes inn for en ankeinstans oppnevnt av Norsk Islandshestforening. Alle kostnader vedrørende ankebehandlingen dekkes av hesteeier.

 

PROJEKSJONER

1. Det skal tas fire projeksjoner av hvert bakbein: L-M, D45L-PlM-O, D40M-PlL-O og Pl-D. (Se figurer). Det må påsees at leddspaltene er godt synlige, og spesielt gjelder dette D45Pl-PlM-O projeksjonen. Unngå forviklinger og ta nye bilder hvis de ikke holder god standard. Kostnad ved opptak av nye bilder er i denne sammenheng veterinærens ansvar.

L-M (latero-medial), rett sidebilde. I et rett sidebilde vil mediale del av troclea tali stikke fram foran laterale del, slik som her. Ofte er det vanskelig å få gode leddspalter på dette bildet. Sørg for at beinet får en loddrett stilling ved opptak.

D45L-PlM-O, (Dorso45Lateral-PlantaroMedial-Oblique). Tas fra dorsolateralsiden, 45 grader på sagitalplanet. Dette er den projeksjonen som er viktigst ved bedømmelse av spatt. Den kan også tas fra plantaromedial-siden 45 grader på sagitalplanet.

D45M-PlL-O (Dorso45Lateral-PlantaroLateral-Oblique). Bildet som er gjengitt er faktisk ikke 45 grader på sagitalplanet, men heller 35-40. Ved denne vinkel ser man den laterale del av troclea bedre enn ved 45 fordi en mindre del overlappes av mediale del av troclea. Bildet blir ofte tatt fra motsatt side med strålene under buken på hesten og røntgenrøret helt framme ved forbeinet. Kan også tas fra PlantaroMedial-siden.

Pl-D (Plantaro-Dorsal projeksjon). Dette er en sagitalprojeksjon, lettest tatt fra plantarsiden, men kan også tas fra dorsalsiden hvis hesten er litt ku-hasa. Strålene rettes inn mot hasen med hasespissen rett mot strålene. Bildet som er vist, er ikke helt korrekt projisert. Ved korrekt posisjonering vil hasespissen ligge midt i tibia.

Malcare WordPress Security